9:20 نوشت: نمیدونم چرا وقتی رژیم رو شروع میکنم هرچی ضد رژیم ِ میاد سراغم.حالم خیلی بده.همش خوابم.دیروز 17 ساعت خواب بودم فقط، همسری ترسیده بود اما واقعا توان نداشتم بیدار بمونم.شب هم رفتیم بیرون اما بعد که اومدم خونه بازم خوابیدم تا صبح ساعت 8.