مهم نیست که چند روز رو از دست دادم.بازم شروع میکنم.دیگه ایندفعه شکست نمیخورم.

از فردا باید صبح زود بیدار بشم.یعنی 6:30 . بهتر، تا مجبور نشم که سحرخیز نمیشم.