12:01 نوشت: از کلاس که برمیگردم هرچی دم دستم میاد میخورم.اصلا اشتهام زیاد میشه.چون صبح زود باید بیدار بشم و دیگه فرصت ندارم صبحانه بخورم.

امروز به یه نفر نه گفتم.یعنی خیلی سخت بود واسم اما بهتر که گفتم، وگرنه خودم اذیت میشدم.

بخاطر رژیم نگرفتن عصبی ام،همش میخورم بدتر.ای اراده ی بد، کجایی آخه :(